Algemene voorwaarden betreft geplaatste permanente make-up

1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen permanente make up specialist Mijke Boudens, hierna te noemen opdrachtnemer en opdrachtgever. Mocht van deze voorwaarden worden afgeweken dan zal dit van tevoren schriftelijk worden vastgelegd en door beide partijen voor akkoord ondertekend worden.

2. Afspraken

Opdrachtgever dient bij verhindering van een afspraak dit zo spoedig mogelijk door te geven doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak. Indien opdrachtgever voor de eerste keer deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, wordt vijftig procent van het afgesproken honorarium aan opdrachtgever berekend. Bij een tweede keer wordt honderd procent van het afgesproken honorarium berekend. Bij het niet nakomen of niet tijdig afzeggen van een intakegesprek wordt een bedrag ad € 25,00 in rekening gebracht.Bij een behandeling met korting wordt de gereduceerde prijs in rekening gebracht. Indien opdrachtgever meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, wordt de verloren tijd ingekort op de behandeling en blijft het afgesproken honorarium ongewijzigd.Indien opdrachtgever meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, kan opdrachtnemer besluiten de afspraak te annuleren en honderd procent van het afgesproken honorarium berekenen. Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.Opdrachtnemer heeft het recht om een geldig legitimatiebewijs te vragen en daarvan een kopie te maken.

3. Aansprakelijkheid

Door opdracht te geven aan opdrachtnemer erkent opdrachtgever dat opdrachtnemer zich naar beste kunnen zal inspannen om het beoogde resultaat te bereiken. Opdrachtnemer kan nooit garanderen dat het beoogde resultaat ook daadwerkelijk bereikt zal worden. Opdrachtgever krijgt de mogelijkheid om eventuele oneffenheden tijdens een nabehandeling (binnen drie weken na de eerste behandeling) te laten corrigeren en/of bij te laten werken. Alle opeenvolgende behandelingen op verzoek van opdrachtgever ten behoeve van correctie, bijwerken en/of toevoegingen zullen in rekening worden gebracht. Binnen één jaar is dat de helft van de oorspronkelijke prijs. Daarna geldt het volledige tarief. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het niet of niet volledig bereiken van het beoogde resultaat en evenmin voor schade die ontstaan is als gevolg van een behandeling, tenzij komt vast te staan dat de schade aan grove opzet of schuld is te wijten.Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor verminkingen of ontstekingen als gevolg van het niet naleven van de nazorginstructie voor permanent make up. Opdrachtgever draagt zelf de verantwoording deze nazorg correct na te komen.Voor het geval dat opdrachtnemer aansprakelijk wordt bevonden, voor enige door opdrachtgever geleden schade, wordt de schadevergoeding beperkt tot het bedrag wat door opdrachtnemer voor de desbetreffende levering en/of producten oorspronkelijk in rekening is gebracht, minus de materiaalkosten.Elk recht op eventuele schadevergoeding vervalt in ieder geval voor zover opdrachtgever niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken, respectievelijk meer of andere schade te voorkomen, alsmede opdrachtnemer ter zake niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk, op de hoogte heeft gesteld van alle ter zake relevante informatie.In het geval van een vertrouwensbreuk is opdrachtgever volledig aansprakelijk voor de eventueel door hem/haar geleden schade.

4. Verantwoording en eigen risico

Alle opdrachten van opdrachtgever aan opdrachtnemer worden verstrekt onder eigen verantwoording en voor eigen risico van opdrachtgever. Door opdracht te geven aan opdrachtnemer tot het aanbrengen van permanente make up, verklaart opdrachtgever bekend te zijn met alle mogelijke gevolgen van de behandeling, waaronder begrepen medische, psychische en maatschappelijke gevolgen. Door opdracht te geven aan opdrachtnemer tot het aanbrengen van permanent make-up verklaart opdrachtgever dat hij/zij in goede gezondheid verkeert, niet lijdt aan enige vorm van allergie, hemofilie, immuunstoornis, allergie, diabetes of enige andere vorm van huidaandoeningen. Eveneens verklaart opdrachtgever niet besmet te zijn met bloed overdraagbare ziekten (zoals HIV, Hepatitis A, B, C of anderzins). Tevens verklaart opdrachtgever dat zijn/haar behandeling op geen enkele wijze de gezondheid van de opdrachtnemer of derden in gevaar kan brengen.Opdrachtgever verklaart dat hij/zij de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt en dat de keuze om permanent make-up te laten aanbrengen weloverwogen is. Bij jongeren tussen de 12 en 16 jaar mag alleen een permanente make-up gezet worden met toestemming en in aanwezigheid van een wettelijk vertegenwoordiger. In deze leeftijdscategorie is het niet toegestaan op een permanente make-up te laten plaatsen op hoofd, hals, polsen en handen.Opdrachtgever verplicht zich, voordat met de behandeling gestart wordt, een toestemmings-formulier in te vullen en te ondertekenen.

5. Betaling

Opdrachtnemer vermeldt de prijzen van alle behandelingen op haar website www.skinnovationsbymijke.nl. De standaardprijzen van de producten worden mondeling vermeld aan opdrachtgever. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig zolang de voorraad strekt of in de aangegeven looptijd. Opdrachtgever dient voor aanvang van de behandeling het bedrag contant of per pin te voldoen.

6. Garantie

Opdrachtnemer gebruikt voor het pigmenteren uitsluitend pigmenten die gecontroleerd zijn door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Keuringsdienst van Waren, zoals bepaald in het warenwetbesluit Kleurstoffen.Alle behandelingen geschieden volgens richtlijnen van de GGD.

7. Beschadiging en diefstal

Opdrachtnemer heeft het recht van de opdrachtgever een schadevergoeding te eisen indien de opdrachtgever meubilair, apparatuur of producten beschadigd. Diefstal zal te allen tijde worden gemeld bij de politie.

8. Behoorlijk gedrag

Opdrachtgever behoort zich in de praktijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien opdrachtgever na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft opdrachtnemer het recht de toegang tot de praktijk te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.

9. Klachten

Indien opdrachtgever een klacht heeft over de behandeling of een product, moet hij/zij zo spoedig mogelijk, doch binnen zeven werkdagen na ontdekking, dit mondeling en/of schriftelijk melden aan opdrachtnemer. Opdrachtnemer zal opdrachtgever binnen zeven werkdagen adequaat antwoord geven.

10. Recht

Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing.

11. Toelichting

Opdrachtnemer stelt opdrachtgever mondeling op de hoogte van de algemene voorwaarden, te vinden op haar website www.skinnovationsbymijke.nl.Opdrachtgever heeft het toestemmingsformulier naar waarheid ingevuld en de nazorginstructie ontvangen.Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor wat bezoekers/derden op haar website/Facebook zetten, bijvoorbeeld in een reactie op een bericht en kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.